Grŵp Gwirfoddol: Mannau Tyfu

                                                                                                                                                                       read in English …

Dewch i ddysgu sut i fod yn arddwr a thyfwr bwyd natur-gyfeillgar yn Fferm Denmark.

Bydd gwirfoddolwyr yn derbyn hyfforddiant ymarferol gyda’n hwyluswyr, Angie ac Andy Polkey, gan ddysgu sut i dyfu cnydau maethlon ynghyd â gofalu am ardd a chwrt sy’n glên i fywyd gwyllt.

Fel rhan o’n tîm bach clên o wirfoddolwyr ymroddgar, byddwch yn sicrhau bod yr ardd yn cael ei chynnal a’i chadw, yn gynhyrchiol ac yn ddeniadol i fywyd gwyllt drwy’r adeg.

Cynhelir sesiynau 2022 o 10yb tan 1yp ar y dyddiadau canlynol:

Ebrill: dydd Mawrth 12 

Mai: Dydd Sul 1, dydd Mawrth 10 a dydd Sadwrn 28

Mehefin: dydd Mawrth 14 a dydd Sadwrn 25

Gorffennaf: dydd Mawrth 12 a dydd Sadwrn 30

Awst: dydd Mawrth 9 a dydd Sadwrn 20

Bydd sesiynau pellach o fis Medi 2022 ymlaen yn cael eu cadarnhau cyn bo hir.

Os hoffech aros ymlaen i fwyta’ch pecyn cinio gyda ni ar ôl y sesiwn, dewch ag un gyda chi. Darperir diodydd poeth a bisgedi.

Mae’r rhaglen yn addas i unrhyw un, o ddechreuwyr pur i’r rheini sydd eisoes â rhywfaint o brofiad / gwybodaeth flaenorol o dyfu. Byddwn hefyd yn adeiladu ychydig o welyau wedi’u codi i wneud yr ardd yn fwy ymarferol a hygyrch. Bydd amrywiaeth o dasgau ar gael, o hau hadau, palu, plannu, chwynnu, dyfrio, torri’r gwair a gwaith coed sylfaenol.

 

Yr Hwyluswyr: 

Dan arweiniad yr addysgydd profiadol ym meysydd paramaethu, garddio a bywyd gwyllt, Angie Polkey. Mae cefndir Angie mewn ecoleg a chadwraeth yn ei helpu i ddeall – ac addysgu  –  yr egwyddorion, patrymau a phrosesau sy’n tanategu garddio cynaliadwy sy’n gyfeillgar i fywyd gwyllt. Gyda’i gŵr, mae’n gofalu am ychydig erwau o dir yng ngorllewin Cymru gyda sawl gardd goedwig, gwelyau llysiau, twnnel tyfu a thŷ gwydr, cynefinoedd bywyd gwyllt ac ieir bach bisi! Ar ôl gyrfa hir gyda sefydliadau cadwraeth megis yr RSPB, Ymddiriedolaethau Natur, Dysgu drwy Dirweddau, Canolfan Gadwraeth Fferm Denmark a PONT Cymru, mae Angie bellach yn gweithio fel addysgydd ac ymgynghorydd llawrydd.

Darganfod paramaethu ym 1995 a roddodd Andy Polkey a’i wraig Angie ar lwybr einioes o ddysgu a thyfu, gyda 25 mlynedd o’r llwybr hwnnw wedi’u gwreiddio ar eu tyddyn yng nghanolbarth Cymru. Yn broffesiynol, mae wedi gweithio ym maes cadwraeth am bron i 40 mlynedd gan gael bod y “ffin” rhwng ecoleg a pharamaethu yn rhywle ffrwythlon a chyfareddol lle ceir croesffrwythloni a rhyngweithio. Ond garddwr â thân yn ei fol yw Andy yn bennaf ac ers gadael gwaith llawn-amser, yn ystod ei oriau effro gallwch gan amlaf gael hyd iddo’n defnyddio garddio fel dull o fyfyrio.

greenhouseBeth sy’n cael ei ddarparu: 

  • Yr holl offer a chyfarpar (dewch â’ch menig garddio’ch hun os oes rhai gynnoch chi)
  • Tiwtora ac arweiniad
  • Awyr iach ac ymarfer
  • Ffrindiau newydd 
  • Diodydd poeth a bisgedi

Beth i ddod ag e gyda chi: 

Dillad dal dŵr a welis neu sgidiau, menig garddio a phecyn cinio.

Y pris:

AM DDIM!

Sut i archebu lle:

Anfonwch bwt o e-bost aton ni i info@denmarkfarm.org.uk, neu ffonio 01570 493358 i weld oes yna leoedd ac i archebu lle.

Angen mwy o wybodaeth?
E-bost: info@denmarkfarm.org.uk
Ffôn: 01570 493358

 

Ornamental gardeningEfallai fod gynnoch chi ddiddordeb hefyd yn ein rhaglen reolaidd o wirfoddoli cadwraethol neu ein rhaglen helaeth o gyrsiau  gyda thestunau’n cynnwys crefftau naturiol, ecoleg, cadwraeth a byw’n gynaliadwy drwy gydol y flwyddyn.

Neu beth am danysgrifio i’n rhestr bostio i fod y cyntaf i glywed am brosiectau a chyfleoedd newydd?

Tanysgrifio i’n rhestr bostio yma

 

 

 

Mae Mannau Tyfu yn Fferm Denmark yn cefnogi’r gymuned, diolch i gyllid gan y Loteri Genedlaethol.