Conservation Centre with Eco-friendly Holidays, Campsite, Nature Trails & Courses in West Wales

Subscribe to our blogroll

Meadow making – Creating a meadow management plan for your site ~ FULL

Meadow making – Creating a meadow management plan for your site ~ FULL

An event organised by Plantlife Cymru and taking place in person at Denmark Farm Conservation Centre

This session will cover the basic principles of meadow making including:

  • site selection and suitability,
  • choosing target species for your meadow,
  • site preparation, seeding and post-management.

As a part of this session, we will be working through a checklist to help you create individual management and restoration plans for your site. The session is suitable for meadow owners of any scale that are considering creating a new meadow. 

Plantlife relies on its members and donors. This event is free but if you would like to donate to support our work you can add an optional donation. The more you give, the more plants we can save.

Book your place here

By completing your booking, you are consenting to Plantlife using the contact details you provide to send you information about this event. Read our full Privacy Policy here.


Bydd y sesiwn hon yn ymdrin ag egwyddorion sylfaenol creu gweirgloddiau, gan gynnwys:

  • dewis safle a’i addasrwydd,
  • dewis rhywogaethau targed ar gyfer eich gweirglodd,
  • paratoi’r safle, hadu a rheoli dilynol.

Fel rhan o’r sesiwn hon, byddwn yn gweithio drwy restr wirio i’ch helpu i lunio cynlluniau rheoli ac adfer unigol ar gyfer eich safle. Mae’r sesiwn yn addas ar gyfer pobl sy’n berchen ar weirglodd o unrhyw faint sy’n ystyried creu gweirglodd newydd.

Mae Plantlife yn dibynnu ar ei aelodau a’i noddwyr. Mae’r digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim, ond os hoffech chi wneud cyfraniad ariannol i gefnogi’n gwaith, gallwch ddewis ychwanegu cyfraniad. Po fwyaf a roddwch chi, y mwyaf o blanhigion y gallwn ni eu hachub.

Drwy gyflwyno’ch archeb, rydych chi’n rhoi caniatâd i Plantlife ddefnyddio’r manylion cyswllt a roddwch er mwyn anfon gwybodaeth atoch chi am y digwyddiad hwn. Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd yn llawn yma.

To top