Conservation Centre with Eco-friendly Holidays, Campsite, Nature Trails & Courses in West Wales

Subscribe to our blogroll

Diwrnodau Cadwraeth i Wirfoddolwyr

Mae croeso i bawb ymuno â ni ar gyfer digwyddiadau gwirfoddoli drwy gydol y
flwyddyn – ofeithrin eich sgiliau, i helpu i gynnal y gwahanol gynefinoedd a
bioamrywiaeth gyfoethog yng Nghanolfan Gadwraeth Fferm Denmark.
Drwy wirfoddoli gyda ni byddwch yn helpu i reoli ein gwarchodfa natur 40 erw
unigrywy gall pawb wedyn ei mwynhau. Felly beth am ymuno â ni ar un o’n
diwrnodau gwirfoddoli lle byddwch yn cwrdd â phobl o’r un anian, dysgu sgiliau
newydd a gwneud gwahaniaeth cadarnhaol ar gyfer bywyd gwyllt.
————————————————————————————————————————–
Mae’r tasgau’n amrywio yn ôl y tymor a gallant gynnwys rheoli coetiroedd, clirio
mieri, tocio llwyni a choed, edrych ar flychau adar a phathewod am arwyddion o
ddifrod, cynnal a chadw llwybrau gan gynnwys llwybrau pren – ac amryw o
jobsys eraill o gwmpas y safle 40 erw.
     
Rydyn ni’n hoffi rhoi’n ôl i’n gwirfoddolwyr gan eu bod yn allweddol i reoli Fferm
Denmark er budd y bywyd gwylltFelly, drwy gydol y flwyddyn byddwn yn cynnig
ychydig o ddiwrnodau hyfforddi i wirfoddolwyr, gan ddibynnu ar gyllid a’r tymor
ac yn dysgu amadnabod coed drwy’r tymhorau, adnabod planhigion, hogi offer,
sgiliau bondocio, adnabod a monitro cacwn, gweision y neidr, adar, ystlumod,
amffibiaid ac ymlusgiaid ac yn y blaen.
Eisiau cadw ar y blaen gyda’n Diwrnodau Gwirfoddoli? Anfonwch e-bost aton ni i
ymuno â’r rhestr bostio i wirfoddolwyr.
————————————————————————————————————————–

         DYDDIADAU AR Y GWEILL i 2024:

  • Dydd Llun 13 Mai
  • Dydd Sadwrn 25 Mai
  • Dydd Iau 6 Mehefin
  • Dydd Mawrth 25 Mehefin
  • Dydd Mercher 3 Gorffennaf
  • Dydd Mercher 17 Gorffennaf
  • Dydd Sul 4 Awst
  • Dydd Gwener 16 Awst
————————————————————————————————————————–
Mae pob un o’n diwrnodau gwirfoddoli’n cael ei oruchwylio gan Arweinydd
Gweithgareddau profiadol. Mae diwrnodau gwirfoddoli’n tueddi i ddechrau am
10yb gan orffen tua 3-4yp, gan ddibynnu ar y tymor, er bod croeso i chi ymuno â ni am
hanner y diwrnod yn unig.
————————————————————————————————————————–
Rhowch wybod i ni’ch bod chi’n dod, drwy e-bost neu ar y ffôn.
Anfonwch e-bost at volunteer@denmarkfarm.org.ukneu ffonio 01570 493358.
Angen mwy o wybodaeth?
e-bost at volunteer@denmarkfarm.org.ukneu ffonio 01570 493358.
Peidiwch â phoeni os nad oes unrhyw brofiad blaenorol gynnoch chi gan y
byddwn yn darparu’r holl arweiniad ac offer fydd euhangen arnoch.
Dewch â dillad awyr agored a phecyn cinio.Darperir diodydd a bisgedi. Gallwn
drefnu rhannu ceir ar gais.
conservation volunteering
Mae cyfleoedd gwirfoddoli eraill weithiau ar gael gan ddibynnu ar eich sgiliau.
Cysylltwch â ni os oes diddordeb gynnoch chi.

Mae ymddiriedolaeth y Postcode Community Trust yn elusen sy’n rhoi grantiau a ariennir yn gyfan gwbl gan chwaraewyr y People’s Postcode Lottery.

Mae’r Shared Earth Trust, ar Fferm Denmark, wedi derbyn £25,000 gan yr Ymddiriedolaeth i gefnogi ein gwaith elusennol, rhwng Tachwedd 2023 a Mawrth 2025.

To top