Diwrnodau Cadwraeth i Wirfoddolwyr

 
Mae croeso i bawb ymuno â ni ar gyfer digwyddiadau gwirfoddoli drwy gydol y 
flwyddyn – o feithrin eich sgiliau, i helpu i gynnal y gwahanol gynefinoedd a 
bioamrywiaeth gyfoethog yng Nghanolfan Gadwraeth Fferm Denmark. 
 
 
Drwy wirfoddoli gyda ni byddwch yn helpu i reoli ein gwarchodfa natur 40 erw 
unigryw y gall pawb wedyn ei mwynhau. Felly beth am ymuno â ni ar un o’n 
diwrnodau gwirfoddoli lle byddwch yn cwrdd â phobl o’r un anian, dysgu sgiliau 
newydd a gwneud gwahaniaeth cadarnhaol ar gyfer bywyd gwyllt.
 
 
————————————————————————————————————————–
 
Mae’r tasgau’n amrywio yn ôl y tymor a gallant gynnwys rheoli coetiroedd, clirio 
mieri, tocio llwyni a choed, edrych ar flychau adar a phathewod am arwyddion o 
ddifrod, cynnal a chadw llwybrau gan gynnwys llwybrau pren – ac amryw o 
jobsys eraill o gwmpas y safle 40 erw. 
 
     
 
Rydyn ni’n hoffi rhoi’n ôl i’n gwirfoddolwyr gan eu bod yn allweddol i reoli Fferm 
Denmark er budd y bywyd gwylltFelly, drwy gydol y flwyddyn byddwn yn cynnig 
ychydig o ddiwrnodau hyfforddi i wirfoddolwyr, gan ddibynnu ar gyllid a’r tymor 
ac yn dysgu amadnabod coed drwy’r tymhorau, adnabod planhigion, hogi offer, 
sgiliau bondocio, adnabod a monitro cacwn, gweision y neidr, adar, ystlumod, 
amffibiaid ac ymlusgiaid ac yn y blaen.  
 
 
Eisiau cadw ar y blaen gyda’n Diwrnodau Gwirfoddoli? Anfonwch e-bost aton ni i
ymuno â’r rhestr bostio i wirfoddolwyr.
 
————————————————————————————————————————–
 

         DYDDIADAU AR Y GWEILL i 2022: 

 
              –dydd Sadwrn 19 Mawrth  
 
              –dydd Iau 31 Mawrth 
 
              –dydd Sadwrn 9 Ebrill    
 
              –dydd Mercher 27 Ebrill 
 
              –dydd Mercher 4 Mai 
 
              –dydd Iau 26 Mai 
 
             –dydd Iau 16 Mehefin 
 
             – dydd Mercher 29 Mehefin 
 
————————————————————————————————————————–
 
Mae pob un o’n diwrnodau gwirfoddoli’n cael ei oruchwylio gan Arweinydd 
Gweithgareddau profiadol. Mae diwrnodau gwirfoddoli’n tueddi i ddechrau am
10yb gan orffen tua 3-4yp, gan ddibynnu ar y tymor, er bod croeso i chi ymuno â ni am
hanner y diwrnod yn unig.
 
————————————————————————————————————————–
Rhowch wybod i ni’ch bod chi’n dod, drwy e-bost neu ar y ffôn.
Anfonwch e-bost at volunteer@denmarkfarm.org.ukneu ffonio 01570 493358.
 
Angen mwy o wybodaeth?
e-bost at volunteer@denmarkfarm.org.ukneu ffonio 01570 493358.
 
 
Peidiwch â phoeni os nad oes unrhyw brofiad blaenorol gynnoch chi gan y
byddwn yn darparu’r holl arweiniad ac offer fydd euhangen arnoch.
Dewch â dillad awyr agored a phecyn cinio.Darperir diodydd a bisgedi. Gallwn
drefnu rhannu ceir ar gais.
 
conservation volunteering
Mae cyfleoedd gwirfoddoli eraill weithiau ar gael gan ddibynnu ar eich sgiliau.
Cysylltwch â ni os oes diddordeb gynnoch chi.
 
 
Diolch i’r Ymddiriedolaeth Gymunedol Cod Post mae gynnon ni gyllid i
gefnogi ein gwaith craidd a rheoli ein gwarchodfa natur am y flwyddyn.